درمورد LCP بزرگترین المان صفحه چیست؟

معیارهای Largest Contentful Paint (LCP) چست؟

یکی دیگر از معیارهایی که در سنجش سرعت سایت اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد با نام Largest Contentful Paint یا به اختصار LCP شناخته می‌شود. این معیار ...
FID یا First Input Delay چیست؟

معیارهای First Input Delay (FID) چیست؟

مدت زمان تاخیر در اولین ورود(First Input Delay) یا به اختصار همان FID یک معیار مهم و کاربر محور برای اندازه‌گیری سرعت پاسخگویی یک سایت است. ...